Platové třídy státních zaměstnanců v roce 2017 | VímVíc.cz

Platové třídy státních zaměstnanců v roce 2021

27. 04. 2021

Jaké platové třídy rozlišujeme a které činnosti pod jednotlivé platové třídy spadají? Jaké vzdělání je pro danou platovou třídu potřeba a kteří státní zaměstnanci si do budoucna nejvíce polepší, co se platu týče? Čtěte dál.

Příslušnost do určité platové třídy

Každé jednotlivé povolání státních zaměstnanců (učitel na státní škole, hasič, soudce, úředník, policista, voják atd.) podléhá určitým jasně daným předpisům, podle kterých tato povolání spadají do určité platové třídy. Ta poté určuje, kolik peněz bude zaměstnanec přibližně brát. Každá platová třída je pouze doporučená a mění se v závislosti na pracovní náplni zaměstnance nebo náplni pozice.

Platová třída je doporučená a může se měnit v závislost na náplni práce.

1. - 2. platová třída

Do první a druhé platové třídy spadají všichni ti, kteří mají základy vzdělání nebo dokončené základní vzdělání. Práce, která pod tuto platovou třídu náleží, je tvořena z opakujících se jednoduchých operací, manipulačních činností a prací s jednotlivými předměty. Ve druhé platové třídě už jedinec může pracovat s více předměty a pracovní náplň je o něco málo složitější.

3. platová třída

Ve třetí třídě najdeme zaměstnance se středním vzděláním. Zde už práce probíhá podle přesně vymezených vstupů a výstupů a může se skládat i z logických operací týkajících se různých celků.

4. platová třída

Zde se nacházejí zaměstnanci se středním vzděláním nebo středním vzděláním s výučním listem. Zaměstnanci vykonávají jednoduché odborné práce složené z několika jednotlivých prvků, které mohou být dále logicky vázány s jinými celky.

5. platová třída

Doporučená platová třída pro střední vzdělání s výučním listem. Jedná se o jednoduché odborné práce, které jsou součástí nějakého většího systému. Jedinci zde už samostatně řeší mnoho úkolů a manipulačních prací v proměnlivých skupinách.

6. platová třída

V této platové třídě najdeme většinou zaměstnance se středním vzděláním s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Jedná se o odborné práce a pracovní úkony, které mají jasně zadané vymezení práce a postupy. Bývá zde již poměrně vysoká psychická náročnost.

7. - 8. platová třída

Do těchto platových tříd patří zaměstnanci s maturitní zkouškou. Většinou se již jedná o odborné práce, které jsou vázány na další subsystémy. Spadá sem také koordinace jednoduchých odborných prací a je zde vysoká psychická náročnost vzhledem k samostatnému řešení složitějších úkolů.

Čím vyšší třída, tím větší bývá psychická pracovní zátěž zaměstnance.

9. platová třída

V 9. platové třídě najdeme převážně zaměstnance s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou. Jedinec koordinuje a usměrňuje odborné práce, řeší samostatné úkoly a chápe složitější jevy. Pracovní procesy kladou důraz na paměť, schopnost analýzy a srovnání. Psychická zátěž je vysoká.

10. platová třída

Zaměstnanci mající vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně nebo vyšší odborné vzdělání. Jedná se o práci s rámcově vymezenými vstupy a výstupy a mnoha možnými řešeními. Také sem spadá koordinace odborných a specializovaných prací.

11. - 12. platová třída

Do těchto dvou platových tříd spadají zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Pracovní náplň obsahuje systémové a specializované práce s rozsáhlými vazbami.

13. - 16. platová třída

V těchto platových třídách najdeme zaměstnance s vysokoškolským vzděláním v magisterském programu. Spadá sem velmi specializovaná práce s rámcově vymezenými nebo vůbec nevymezenými vstupy a výstupy.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy