Platové třídy státních zaměstnanců v roce 2017 | VímVíc.cz

Platové třídy státních zaměstnanců v roce 2017

27. 06. 2017

Jaké platové třídy rozlišujeme a které činnosti pod jednotlivé platové třídy spadají? Jaké vzdělání je pro danou platovou třídu potřeba a kteří státní zaměstnanci si do budoucna nejvíce polepší co se platu týče? Čtěte dál.

Platové třídy státních zaměstnanců

Příslušnost do určité platové třídy

Každé jednotlivé povolání státních zaměstnanců (učitel na státní škole, hasič, soudce, úředník, policista, voják, atd.) podléhá určitým jasně daným předpisům podle kterých tato povolání spadají do určité platové třídy. Ta poté určuje, kolik peněz bude zaměstnanec přibližně brát. Každá platová třída je pouze doporučená a mění se v závislosti na pracovní náplni zaměstnance nebo náplni pozice.

Platová třída je doporučená a může se měnit v závislost na náplni práce.

1. - 2. platová třída

Do první a druhé platové třídy spadají všichni ti, kteří mají základy vzdělání nebo dokončené základní vzdělání. Práce, která pod tuto platovou třídou náleží sestává z opakujících se jednoduchých operací, manipulačních činností a prací s jednotlivými předměty. Ve druhé platové třídě už jedinec může pracovat s více předměty a pracovní náplň je o něco málo složitější.

3. platová třída

Ve třetí třídě najdeme zaměstnance se středním vzděláním. Zde už práce probíhá podle přesně vymezených vstupů a výstupů a může sestávat i z logických operací týkajících se různých celků.

4. platová třída

Zde se nacházejí zaměstnanci se středním vzděláním nebo středním vzděláním s výučním listem. Zaměstnanci vykonávají jednoduché odborné práce, které sestávají z několika jednotlivých prvků a můžou být dále logicky vázány s jinými celky.

5. platová třída

Doporučená platová třída pro střední vzdělání s výučním listem. Jedná se o jednoduché odborné práce, které jsou součástí nějakého většího systému. Jedinci zde už samostatně řeší mnoho úkolů a manipulačních prací v proměnlivých skupinách.

6. platová třída

V této platové třídě najdeme většinou zaměstnance se středním vzděláním s výučním listem anebo maturitní zkouškou. Jedná se o odborné práce a pracovní úkony, které mají jasně zadané vymezení práce a postupy. Bývá zde již poměrně vysoká psychická náročnost.

7. - 8. platová třída

Do těchto platových tříd patří zaměstnanci s maturitní zkouškou. Povětšinou se již jedná o odborné práce, které jsou vázány na další subsystémy. Spadá sem také koordinace jednoduchých odborných prací a je zde vysoká psychická náročnost vzhledem k samostatnému řešení složitějších úkolů.

Čím vyšší třída, tím větší bývá psychická pracovní zátěž na zaměstnance.

9. platová třída

V 9. platové třídě najdeme převážně zaměstnance s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou. Jedinec koordinuje a usměrňuje odborné práce, řeší samostatné úkoly a chápe složitější jevy. Důraz na paměť, schopnost analýzy a srovnání a také je zde vysoká psychická zátěž.

10. platová třída

Zaměstnanci mající vysokoškolské vzdělání s dosažením bakalářského stupně nebo vyšší odborné vzdělání. Jedná se o práci s rámcově vymezenými vstupy a výstupy a mnoha možnými řešeními. Také sem spadá koordinace odborných a specializovaných prací.

11. - 12. platová třída

Do těchto dvou platových tříd spadají zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Pracovní náplň obsahuje systémové a specializované práce s rozsáhlými vazbami.

13. - 16. platová třída

V těchto platových třídách najdeme zaměstnance s vysokoškolským vzděláním v magisterském programu. Spadá sem velmi specializovaná práce s velmi rámcově vymezenými a nebo vůbec nevymezenými vstupy a výstupy.

Zajímavost na konec

Pracovníci veřejného sektoru se na konci letošního léta dočkají navýšení platů. Nejvíce si polepší pracovníci v sociálních službách a to až o 23 %. Platy stoupnou také pracovníkům ve zdravotnictví a některým z nich bude přiznán zvláštní příplatek. Navýšení se dočkají také státní pracovníci v kultuře a nebo v jiných dalších profesích, které byly až doteď zařazeny v nižších platových třídách.

A jaké jsou aktuální platové třídy státních zaměstnanců 2018?

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy