Znáte všechny povinnosti podnikatele? | VímVíc.cz

Znáte všechny povinnosti podnikatele?

03. 07. 2020

Žádný šéf, volná pracovní doba, finanční ohodnocení omezené jen vlastními schopnostmi. Svoboda. Za touto vidinou se obvykle ženou lidé, kteří unikají ze zaměstnaneckého poměru do podnikání. Ne vždy však skutečně tuší, co všechno je čeká. Podnikání totiž nepředstavuje pouze svobodu, ale také zodpovědnost.

Znáte všechny povinnosti podnikatele?

Když pomineme zodpovědnost za kvalitu vašich služeb či výrobků, na kterou byste nikdy zapomínat neměli, jste také plně odpovědní za vykonání veškerých zákonných povinnosti. A samozřejmě nejen za jejich splnění, ale také dodržení řádných termínů. Čím větší bude vaše podnikání, tím poroste i nálož povinností. A jak se říká, neznalost zákona neomlouvá. Na co všechno tedy musíte při novém podnikání pamatovat?

Znáte všechny povinnosti podnikatele?

Založení živnosti a s.r.o.

Na samotném začátku se musíte rozhodnout, jakou podnikatelskou cestou se vlastně vydáte. Ačkoliv je variant mnoho, nejčastěji budete zvažovat, zda se stanete osobou samostatně výdělečně činnou nebo založíte společnost s ručením omezeným.

Osoba samostatně výdělečně činná neboli zkráceně OSVČ představuje fyzickou osobu, která vykonává živnost, tedy výdělečnou činnost samostatně, pod vlastním jménem a ručí celým svým majetkem. Zahájení živnosti je velmi jednoduché a zabere vám sotva pár minut.

Dostavíte se na místní živnostenský úřad, vyplníte jednotný registrační formulář, uhradíte 1 000 Kč jako správní poplatek a zhruba po týdnu obdržíte hotový výpis ze živnostenského rejstříku s přiděleným tzv. IČ neboli identifikačním číslem. Pokud se rozhodnete pro založení s.r.o., bude postup trochu komplikovanější. Společnost s ručením omezeným vytváříte na základě zakladatelského dokumentu ve formě veřejné listiny (zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy), který ověřuje notář.

Jakmile je ověřen, musíte založit bankovní účet pro složení základního jmění, které minimálně činí 1 Kč. Následně ohlásíte nové s.r.o. na živnostenském úřadě a do 90 dnů od vzniku podáte žádost o zanesení do obchodního rejstříku. Celý proces trvá obvykle 2–6 týdnů a zaplatíte za něj zhruba 5 000 Kč a více.

Sídlo firmy a místo podnikání

V souvislosti se zakládáním nové živnosti či s.r.o. řeší často podnikatelé, kam umístit sídlo firmy či místo podnikání. I v této oblasti vám plynou z výběru určité povinnosti. Jestliže se rozhodnete umístit místo podnikání mimo adresu trvalého bydliště, musíte živnostenskému úřadu doložit právní nárok na užívání prostoru pro podnikatelské účely.

V případě sídla firmy ukládá legislativa povinnost viditelně označit místo podnikání, prokázat živnostenskému úřadu vlastnické nebo užívací právo k prostorám, zajistit přebírání poštovních zásilek. Pokud byste v budoucnu sídlo změnili, jste povinni tuto změnu nahlásit do 8 dnů, a to na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Povinnosti podnikatele - jak na podnikání

Sociální a zdravotní pojištění

Po zahájení podnikání musí OSVČ začít odvádět zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Na počátku vždy ve výši minimálních záloh, poté se již vychází z vyměřovacího základu dané osoby. Pro rok 2020 jsou stanoveny minimální zálohy na sociálním pojištění ve výši 2 544 Kč a minimální zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 352 Kč. U obou plateb vždy hlídejte včasnou úhradu, jinak vám hrozí nepříjemné penále.

Pojistné se samozřejmě nevyhýbá ani s.r.o., i když zde panují jiná pravidla. Výše povinných odvodů zde závisí na tom, zda vystupujete jako společník bez zaměstnaneckého poměru nebo jako zaměstnanec daného podniku. Pokud figurujete v s.r.o. jako zaměstnanec, odvádíte měsíčně jak platbu za zaměstnavatele (25 % ze mzdy na sociální pojištění, 9 % ze mzdy na zdravotní pojištění), tak platbu za zaměstnance (6,5 % ze mzdy na sociální pojištění, 4,5 % ze mzdy na zdravotní pojištění).

V případě, že jste společníkem bez zaměstnaneckého poměru, odvádíte z odměny, která je vyplácena ze mzdových nákladů, zdravotní pojištění ve výši 13,5 % a při odměně převyšující 6 000 Kč měsíčně také sociální pojištění ve výši 6,5 %.

Každý rok máte zároveň povinnost odevzdat na příslušné OSSZ a vaší zdravotní pojišťovně. Přehled o příjmech a výdajích, kde vám budou vyčísleny případné nedoplatky či přeplatky.

Obálka s červeným pruhem

Ve chvíli, kdy jste neuhradili zálohy na sociální pojištění, anebo jste je nevypočítali správně, přijde vám obálka s červeným pruhem. Z důvodu, že se jedná o důležité psaní, je možné převzetí pouze tím, komu je obálka s červeným pruhem adresována. Další povinností je podepsání dodejky, která značí, že obálka s červeným pruhem opravdu doputovala do vašich rukou, a následně se dodejka odešle odesílateli dopisu. Kromě OSSZ vám takto ozdobená obálka může přijít také od policie.

Daňové povinnosti

Tím ovšem povinné platby nekončí. Podnikatel jako daňový subjekt (tzn. s povinností platit daně) musí po zahájení podnikání provést včasnou registraci na finančním úřadě. Fyzické i právnické osoby musí registraci provést do 15 dnů, avšak u OSVČ na rozdíl od s.r.o. se doba nepočítá od vzniku, ale od první zakázky. Na základě registrace vám správce daně přidělí tzv. daňové identifikační číslo, které jste dále povinni uvádět při jednáních týkajících se daní.

Registrace k dani z příjmů však nemusí být vaší jedinou povinnou dani. Další daňové registrace se vážou obvykle na nějakou specifickou podmínku. Například pokud užíváte k podnikání vozidlo, je nutná registrace k silniční dani, nebo v případě, že jste plátcem DPH, musíte se registrovat k dani z přidané hodnoty. U všech registrací však platí, že je musíte provést do 15. dne.

Stejně jako u sociálního a zdravotního pojištění, i v rámci daňových povinností musíte každoročně podat daňové přiznání k dani z příjmů. Pokud zároveň máte datovou schránku či povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jste povinni podávat daňové přiznání výhradně elektronicky.

Vedení účetnictví a elektronická evidence tržeb

Abyste takové daňové přiznání dokázali správně sestavit, potřebujete mít přehled ve svých příjmech, případně výdajích. Právě proto je další důležitou povinností podnikatele daňová evidence (archivace veškerých příjmových i výdajových dokladů) nebo evidence příjmů (možná při uplatňování paušálních výdajů). V případě, že váš obrat přesáhne 25 milionů Kč nebo vystupujete jako právnická osoba, jste povinni vést podvojné účetnictví.

Od konce roku 2016 jsou také podnikatelé přijímající hotovost povinni vést elektronickou evidenci tržeb. Systém EET má několik fází, přičemž zahájení poslední z nich bylo kvůli pandemii posunuto do konce roku 2020. Do této doby mohou navíc všichni ostatní podnikatelé, kteří již EET zahájili, tuto povinnost bez rizika sankce přerušit. Od roku 2021 se ale povinnost znovu zavádí a podléhá řadě pravidel a požadavků. Pokud tedy chcete pracovat s hotovostí, je nutné, abyste si tuto problematiku blíže osvojili a našli vyhovující systém EET.

Všechny povinnosti podnikatele

Nevyznáte se v základech účetnictví? Nechte si vysvětlit pojmy, jako jsou rozvaha, účetní jednotka, období a doklady. Naučíte se zaúčtovat jednotlivé položky, získáte potřebné informace o finanční situaci, hospodářském výsledku, stavu a pohybu hospodářských prostředků organizace za určité časové období. Navštivte rekvalifikační kurzy Praha! Za pár týdnů získáte komplexní znalosti z oboru účetnictví včetně příkladů z praxe od zkušených lektorů.

Povinnosti zaměstnavatele

Asi nikoho nepřekvapí, že uzavření smluvního vztahu se zaměstnancem s sebou nese řadu povinností. Může se však zapomenout na tu nejzákladnější, a to na povinnou registraci zaměstnance u OSSZ a jeho zdravotní pojišťovny, která musí proběhnout do 8 kalendářních dnů od zahájení pracovního poměru. Je nutné také ohlídat, pokud zaměstnanec zdravotní pojišťovnu změní. I v tomto případě vám běží lhůta na oznámení 8 dnů. Jestliže byste danou lhůtu propásli, čeká vás penále.

Povinnost vůči Úřadu práce

Oznamovací povinnost máte i vůči Úřadu práce. Ještě předtím, než přijmete posilu, musíte do 10 kalendářních dnů oznámit na příslušném úřadu práce, že se u vás vytvořilo volné pracovní místo. Informovat musíte samozřejmě i o jeho obsazení či zrušení.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří