Proč je důležitá emoční inteligence? | VímVíc.cz

Proč je důležitá emoční inteligence při řízení lidí?

06. 01. 2020

Úspěch. Ten hřejivý, mnohdy až euforický pocit ze sebe samého. Pocit, který je takovým ujištěním, že jsme právě tam, kde chceme být a že náš život a to co děláme, má smysl. Úspěch, ač provází všechny aspekty našeho života, je primárně spojován s pracovní kariérou. Co ale za dosažením úspěchu stojí? A proč jsou někteří lidé úspěšnější než jiní? Odpověď na tyto otázky se z velké části skrývá za pojmem emoční inteligence. Co konkrétně představuje a z jakého důvodu je naprosto faktorem ve vedoucích pozicích, si pokusíme vysvětlit na následujících řádcích.

Proč je důležitá emoční inteligence při řízení lidí?

Goleman a emoční inteligence

Pojďme si nejprve říci, kde se vůbec pojem emoční inteligence vzal. Dlouhodobě se tímto tématem zabývá americký psycholog Daniel Goleman, který celou problematiku v roce 1995 uvedl, prostřednictvím své knihy, do obecného povědomí. V této své knize upozorňuje, že dosavadní náhled společnosti na inteligenci jako takovou byl velmi omezený. Inteligenci nelze z jeho pohledu vymezit pouze na logické chápání souvislostí či naučené znalosti a jejich aplikování v praxi.

Dle Golemana hrají emoce, a hlavně empatie, klíčovou roli v našem dalším úspěchu. To znamená, že i v případě, že naše IQ bude vykazovat vyšší hodnoty, a naopak naše schopnost empatie a sociální interakce s okolím bude pokulhávat, obecně řečeno – budeme mít nízkou emoční inteligenci, cesta ke skutečnému úspěchu bude poněkud více trnitá, klikatá a skutečně kamenitá.

Základní kameny emoční inteligence

Goleman emoční inteligenci dělí na pět na sebe navazujících částí: sebepoznání, sebeovládání, sebemotivaci, empatii a sociální dovednosti. Prví tři z výše vyjmenovaných částí se vztahují přímo k naší osobě, zbylé dvě pak zkoumají zejména náš vztah k okolí. Klíčem k porozumění jednání i potřeb ostatních je poznání sebe sama. Můžeme začít zamyšlením nad situacemi, které v nás vyvolávají radost, vztek, smutek či úzkost. Rozklíčování skutečných spouštěčů těchto emocí je obranou či nástrojem pro řešení a zvládání podobných situací v budoucnu. Pokud poznáme své slabé a silné stránky můžeme začít pracovat na sebeovládání , tedy další úrovni. Umět se zastavit a nenechat se strhnout návalem emocí spojených s danou událostí je skutečně náročná disciplína, která si žádá čas a trpělivost i v případě, že nejste zrovna cholerik.

Pomoci nám můžou různé uklidňující techniky jako je například vědomé dýchání či počítání v duchu do deseti. Sebemotivace, která následuje po ovládnutí a pochopení vlastních emocí, je pro nás nástrojem k vytrvání na cestě za úspěchem i přes překážky či momentální nezdar. Empatie je rozhodující při jednání s druhými. Pokud se dokážeme do druhého vcítit a vyslechnout jej v tichosti, může nám to poskytnout zcela nový pohled na řešený problém či prožívanou situaci. Na základě toho poté můžeme zvážit konečnou podobu svého sdělení tak, aby například zbytečně nezranilo a druhý člověk jej skutečně správně pochopil, popřípadě najít vhodný a asertivní způsob komunikace k dosažení svého cíle. Právě ona reakce a zhodnocení na základě empatie je vrcholným stupněm, jenž Goleman označuje jako sociální dovednosti.

Proč je důležitá emoční inteligence při řízení lidí?

Učení, návyk nebo přirozenost

Emoce nás provází na každém kroku, ale jak jsme již naznačili výše, bohužel se nerodíme s plně rozvinutou emoční inteligencí. Rodíme se pouze s jistým jejím základem potřebným ke zdravému vývoji vnímání mezilidských vztahů a emocí jako takových. V rámci dospívání a vývoje osobnosti se rozvíjí i naše emoce a získáváme zkušenosti z oblasti mezilidských vztahů.

K emoční inteligenci lze přistupovat v jistém ohledu také jako k talentu, který je třeba neustále a za velké snahy, odhodlání a píle rozvíjet. K tomu ovšem nedochází tradiční formou vzdělávání, tedy výkladem, ale spíše prostřednictvím vlastních prožitků či skrze příklady modelových situací. Obohacující je zde pak hlavně následný celkový rozbor a také dialog a uvažování nad možnými scénáři jejich dalšího vývoje.

Pokud by vás zajímal váš emoční kvocient, můžete absolvovat test emoční inteligence. Vypracovat jej můžete na internetu i přímo u psychologa či terapeuta, který vám může i následně poradit, na kterých oblastech je ve vašem případě potřeba zapracovat a i jakým způsobem. Ač je rozhodnutí o rozvoji vlastní emoční inteligence na každém z nás, pokud chceme být skutečně úspěšní, v některých oborech by mělo být dosažení co nejvyšší emoční inteligence a úrovně schopností s ní spojených v našem nejlepším zájmu.

Pomoc druhým a skutečný leader

Práce s lidmi je skutečně náročnou disciplínou snad na všech frontách. To potvrdí jistě všichni, pro které je mezilidský kontakt v rámci profese denním chlebem. Pedagogové, sociální pracovníci i lékaři – u těchto profesí je jednoznačně nutná dostatečně rozvinutá emoční inteligence. Všichni se na každodenně setkávají s různými osobnostními typy lidí v mnohdy složitých životních situacích, pracují s nimi a jsou nuceni dělat rozhodnutí s ohledem na svou empatii i profesi, motivovat a předávat informace vhodnou a srozumitelnou formou.

Emoční inteligence ovšem není důležitou „vlastností“ pouze v rámci sociální sféry či medicíny. Jednu z nejpodstatnějších rolí hraje také v oblasti bussinesu a vedení lidí. Řízení i malého kolektivu si žádá nejen potřebné odborné znalosti a zkušenosti z dané oblasti, ale i vědět jakým způsobem namotivovat k dosažení dobrých výsledků. Mnoho vedoucích a nadřízených si volí různé cesty, jak dosáhnout svých i firemních cílů. Jedni volí cestu mnohdy až nuceného přátelství, jiní si berou na pomoc tvrdou sílu i zastrašování a někteří dokonce rádi rozehrávají mezi svými podřízenými nečistou a nepříjemnou hru rivality a intrik. Všechny z vyjmenovaných technik či způsobů řízení kolektivu jsou poněkud extrémní a málokdy jsou skutečně dlouhodobě efektivní.

Být dobrým šéfem, neznamená vyřvat si hlasivky na každé poradě a držet zaměstnance v neustálém strachu z trestu za případný neúspěch. Dobrý šéf nemanipuluje. To znamená, že ač ví, jak ostatní motivovat, nevyužívá toho ke své zábavě, pro dramatičnost na pracovišti ani k ryze vlastnímu úspěchu. Chcete-li docílit pohody v pracovním kolektivu i skutečného úspěchu, nejlepší cestou, kterou si můžete zvolit je poznání svého týmu. Poznejte slabé i silné pracovní i osobnostní stránky každého ze svých podřízených, upřímně naslouchejte jejich potřebám, podejte jim pomocnou ruku v jejich pracovním rozvoji a podporujte týmového ducha. Odměnou vám za to bude nejen kvalitně odvedená práce celého kolektivu ale i úcta a upřímné uznání ze strany ostatních spolupracovníků.

Kurzy a další dovednostní rozvoj

Svět reklamy i bussinesu obecně dnes poměrně hojně využívá z poznatků emoční a sociální inteligence. Tato sféra otevřela nové obzory a doposud nabízí nové pohledy na oblast řízení lidí a kolektivů i na samotný prodej. Pokud se vy rozhodnete v této oblasti či nějakém jejím aspektu rozvíjet, můžete zvolit některý z nepřeberného množství nabízených kurzů a vzdělávacích programů pro manažery a vedoucí pracovníky. Budete tak rozhodně na správné cestě nejen jak být oblíbeným a uznávaným kolegou a nadřízeným, ale vykročíte svému úspěchu vstříc.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Personalistika a HR