Nové změny v zákonu o obchodních korporacích | VímVíc.cz

Nové změny v zákonu o obchodních korporacích

03. 04. 2018

Novela zákona o obchodních korporacích doznala řadu změn, které mají napravit množství nedostatků. Připravili jsme pro vás přehled, o jaké změny se jedná.

28

Snížení regulace

Podle tvůrců novely zákona, jak ho nyní uvádí obchodní zákoník, je příliš mnoho regulací, které zatěžují nejen korporace, ale i menší podnikatele. Nově půjdou ve veřejných obchodních společnostech převádět podíly společníků na jinou osobu. Dále se nebude muset platit vklad na zvláštní účet, pokud základní kapitál nepřesáhne výši 20 000 Kč. Pokud dojde k vypuštění údajů ze společenské smlouvy, nebude se o tom muset pořizovat notářský zápis, který byl nákladný a zdlouhavý. Také zákaz konkurence v kapitálových společnostech nebude tak přísně definovaný a umožňuje, aby si korporace sama upravila otázky zákazu konkurence. V současnosti se musí účetní uzávěrka zveřejňovat spolu se zprávou o podnikatelské činnosti. Místo toho budou akciové společnosti uvádět nezbytné informace pouze výroční zprávě.

Jednou z nejvýraznějších změn v obchodním zákoníku bude snížení regulatorní zátěže pro obchodní korporace.

Zvýšení transparentnosti

Stávající situace je taková, že jsou organizační struktury družstev a kapitálových společností značně neprůhledné. Změny v obchodním zákoníku budou vyžadovat po společnostech, aby určily jednu fyzickou osobu, která bude zmocněna k tomu, aby korporaci jako právnickou osobu zastupovala. Tato fyzická osoba musí splňovat požadavky nutné pro výkon takové funkce. Pokud společnost fyzickou osobu jako svého pověřeného zástupce neurčí, nebude možné ji zapsat do obchodního rejstříku. To by měla být pro korporace dostatečná motivace, aby tak učinily.

Korporace budou muset určit jako svého zástupce jednu fyzickou osobu. Pokud tak neučiní, nebude možno je zapsat do obchodního rejstříku.

Úprava vnitřní správy a rozdělení působnosti

Do budoucna také obchodní zákoník počítá s tím, že se zpřehlední pole působnosti jednotlivých orgánů uvnitř korporace a dojde k transparentnějšímu uspořádání monistického systému vnitřní správy u akciových společností. Dojde tak ke zrušení hybridního uspořádání systému. S tím by se také měla zrušit funkce statutárního ředitele a na obchodní vedení by měla dohlížet správní rada. Zákon by měl také upravovat minimální počet členů správní rady, kromě akciových společností, které mají jen jednoho akcionáře. Další úpravy by se měly týkat:

  • Účetních dokumentů, které jsou korporace nuceny vkládat do sbírky listin obchodního rejstříku
  • Problematiky neaktivních společností
  • Napojení obchodního rejstříku na evropské registry
  • Ochrany práv společníků a třetích osob a odstupné
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života firem a kanceláří