Na co si dát pozor při spolupráci s agenturou práce? | VímVíc.cz

Na co si dát pozor při spolupráci s agenturou práce?

Agenturní zaměstnávání patří mezi nejregulovanější odvětví dnešní doby. Legislativa se často mění a na agentury je kladen stále větší tlak. Není se ale čemu divit. V roce 2014 bylo v Česku registrováno 1 587 agentur. Dle informací generálního ředitelství Úřadu práce bylo k 29.5. 2019, tedy jen o 5 let později registrováno téměř 2 800 agentur. V roce 2020 stoupl počet agentur přes 3 000. Proč tomu tak je? A víte, že za určitých podmínek můžete při spolupráci s agenturou ručit až do výše 10 miliónu korun?

Pracovní agentury - na co si dát pozor Pracovní agentury - na co si dát pozor

V roce 2016 došlo k přelomové změně zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“), kdy z § 66 byla odstraněna poslední věta, která prakticky zakazovala agenturám práce zaměstnávat cizince.

Následkem zrušení tohoto omezení došlo k rozvoji, resp. k částečné přeměně trhu a vzniku nových pracovních agentur, zaměřujících se právě na zprostředkování zaměstnání pro cizince formou agenturního zaměstnávání. Ne vždy se však ale nové agentury vypořádaly dostatečně s požadavky, které na ně právní řád má.

I z toho důvodu došlo k další podstatné novele ZoZ k 21.2.2017, která zavedla odpovědnost/ručení (§141a ZoZ - Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby) za úhradu pokuty za umožnění výkonu nelegální práce cizinci dle § 5 písm. e), odst. 3 ZoZ (práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno).

Pro lepší pochopení, v praxi se jedná např. o situace, kdy cizinec pracuje pod agenturou, či společností bez licence ke zprostředkování zaměstnání dle § 14 písm. b) ZoZ (např. dle smlouvy o dílo), ač nemá pobytové oprávnění. Práci vykonává u 3. strany, např. výrobní společnosti (dále jen „uživatel“). V případě kontroly dojde ke zjištění, že cizinec nemá příslušné pobytové vízum. Za takovýto přestupek uloží příslušná pobočka Státního úřadu inspekce práce pokutu zaměstnavateli cizince až do výše 10.000.000,- Kč. Za její úhradu pak ručí uživatel, tj. výrobní společnost.

Toto může vést k velmi tíživé situace na straně uživatelů, když z naší praxe většina těchto pokut není zaměstnavateli cizinců uhrazena, např. z důvodu ukončení podnikatelské činnosti agentury a její insolvence bez zpeněžitelného majetku, ze kterého by bylo možné pokutu zaplatit. S ohledem na výši pokut, které jsou ukládány, pak může taková situace vést až ke kolapsu uživatele.

Agentura práce - článek

Nadto se již silně ozývají hlasy volající po dalším zpřísnění odpovědnosti uživatelů za přestupky zaměstnavatelů cizinců, a to rozšířením oblasti ručení i na další přestupky v oblasti nelegální práce, a to:

  • při výkonu práce mimo pracovněprávní vztah – tedy beze smlouvy,
  • při výkonu práce v rozporu s vydaným pracovním povolením Za oba tyto přestupky opět hrozí pokuta do 10.000.000,- Kč.

Pro uživatele je tedy podstatné mít korektně nastavený mechanismus spolupráce. Agentura musí mít řádně sepsanou rámcovou smlouvu, optimálně též evidovat písemné objednávky, mít v pořádku jednotlivé smlouvy o dočasném přidělení včetně příslušných pokynů zaměstnancům a důsledně dbát na zachování srovnatelných mzdových podmínek kmenových a agenturních zaměstnanců.

Jestliže si nejste jisti, zdali je Vaše spolupráce s agenturou nastavena správně, anebo hledáte agenturu ke spolupráci, můžete se obrátit na nás (Spring Walk advokátní kancelář). Zkontrolujeme správnost spolupráce, zrevidujeme Vaše aktuální smlouvy a jsem i schopni Vám doporučit vhodné spolehlivé agentury, které splňují všechny právní povinnosti.

Mgr. Jaroslav Zeman, advokát

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Start kariéry Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří Personalistika a HR Návody