Kdy se tatínkovi vyplatí otcovská dovolená? | VímVíc.cz

Kdy se tatínkovi vyplatí otcovská dovolená

02. 04. 2022

Od 1. února 2018 mají muži právo nastoupit na tzv. otcovskou dovolenou. Na otcovskou dovolenou nastupuje tatínek po narození dítěte, otcovská dovolená však není ekvivalentem mateřské dovolené v pravém slova smyslu. Otcovská dovolená je čas, který stát umožní tatínkovi trávit doma se svou rodinou. Otcovská poporodní péče je totiž financována státem.

V některých případech je otcovská dovolená nesprávně zaměňována s placeným volnem při narození dítěte, jakožto nároky otce na dítě. Jedná se však o špatnou interpretaci. Na placené volno při narození dítěte má otec právo po dobu, po kterou trvá převoz manželky do porodnice a domů.

Otcovská dovolená a historie

Stejně jako mateřská dovolená, také otcovská dovolená je vyplácena z dávek nemocenské, tedy ze zdravotního pojištění. Jak dlouho je mateřská dovolená je uvedeno v závěru článku. Otcovská dovolená je nemocenská dávka, tzv. otcovská poporodní péče. To je důvodem, proč otcovskou dovolenou mohou pobírat pouze muži, kteří si platí zdravotní pojištění.

Nároky otce na dítě poskytují příspěvek ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Jedná se o tzv. náhradu za mzdu. Vyplácená peněžitá dávka a dovolená slouží k posílení vazeb otce s dítětem a rodinou, a také ke zvětšení jeho podílu na péči o dítě. Péče o novorozence je velmi náročná a je ideální, aby rodina byla pohromadě. Navíc otcovská poporodní péče upevňuje i pouto mezi otcem a dítětem. Z těchto důvodů byl v únoru roku 2018 zaveden institut otcovská dovolená.

Délka otcovské dovolené

Ačkoliv může pojem otcovská dovolená evokovat, že se jedná o ten samý institut, jako je mateřská dovolená, není tomu tak. Co se týče pojmu otcovská dovolená, délka bohužel není stejná jako u mateřské dovolené. Délka otcovské dovolená je pouze několik dnů volna. Na otcovskou dovolenou mají nárok muži během prvních šesti týdnů života jejich čerstvě narozeného dítěte. Otcovská poporodní péče ve formě otcovské dovolené může trvat maximálně 2 týdny. Přesněji řečeno může otcovská dovolená trvat 14 kalendářních dnů ode dne nástupu na otcovskou. Otcovská dovolená 2021 byla v délce 7 dní.

Otcovská dovolená – podmínky získání nároku

Podmínky nároku na otcovskou dovolenou stanovuje zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.). Otcovská dovolená podmínky jsou poměrně přísné ve vztahu k tomu, jaké poplatky odváděl žadatel státu. Nejdůležitější podmínkou pro získání otcovské dovolené je aktivní účast na nemocenském pojištění.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou dovolenou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou dovolenou. Otcovská poporodní péče je pro všechny otce, i pro ty nesezdané. Rodiče nemusí být v manželství, otec však musí být zapsaný v rodném listu dítěte.

Na otcovskou dovolenou má nárok také pojištěnec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo věku 7 let. Otcovská dovolená náleží v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle vlastní potřeby. V případě, že jsou dítě či matka ze zdravotních důvodů hospitalizováni, lhůta pro nástup na otcovskou se prodlužuje o dny hospitalizace.

Otcovská dovolená formulář

Rozhodne-li se otec dítěte využít možností, které nabízí otcovská dovolená, formulář se nachází na webových stránkách ČSSZ, kde si ho může žadatel předvyplnit a vytisknout. Formulář je také možné vyzvednout na kterékoliv pobočce OSSZ.

Žádost o otcovskou dovolenou se podává na předepsaném tiskopisu (otcovská dovolená formulář) s oficiálním názvem Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Rozhodne-li se otec dítěte využít možností, které nabízí otcovská dovolená, formulář se nachází na webových stránkách ČSSZ, kde si ho žadatel může předvyplnit a vytisknout.

Pro nalezení stačí do internetového vyhledávače zadat spojení jako je ,,otcovská dovolená formulář” nebo ,,formulář otcovská dovolená”, případně formulář vyhledat přímo na stránkách ČSSZ. Žádost o otcovskou dovolenou může podat a formulář vyplnit:

  • Zaměstnanec: Vyplněný formulář předá zaměstnavateli, který ho odešle na příslušnou OSSZ. Současně zaměstnanec podá žádost o rodičovskou dovolenou na základě zákoníku práce. 
  • OSVČ: OSVČ předá vyplněný formulář příslušné OSSZ, u které je registrována. Učiní tak, až uplyne tzv. podpůrčí doba, tedy po skončení 14denní péče.

Otcovská dovolená kalkulačka

Výše otcovské dovolené činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. Jedná se o stejnou částku jako v peněžité pomoci v mateřství. Pokud by si žadatel nevěděl rady s výpočtem, jaké finanční příspěvky mu nabízí otcovská dovolená, kalkulačka mu může být přínosným pomocníkem. Kalkulačka otcovské dovolené zvládne na základě zadaných parametrů vypočítat výši denního vyměřovacího základu.

Pro výpočet je nutné uvést počet kalendářních dnů otcovské dovolené a průměr příjmů za posledních 12 kalendářních dnů před měsícem, v němž vznikl důvod pro žádost. Otcovská dovolená kalkulačka je na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výplata otcovské dovolené

Dávka otcovské dovolené se poskytuje maximálně 2 týdny, tedy 14 kalendářních dnů ode dne nástupu na ni. ČSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění zpětně. Způsob výplaty otcovské dovolené si určuje příjemce dávky sám. Výplata se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. V případě hotovostní výplaty hradí pojištěnec náklady za doručení. Do zahraničí se dávky nemocenského pojištění vyplácejí pouze na účet příjemce u peněžního ústavu, a to na jeho náklady.

Při změně čísla účtu, na který jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba změnu písemně nebo osobně oznámit příslušné OSSZ. Také změnu adresy pro výplatu nemocenských dávek poštou je nutné OSSZ neprodleně oznámit. Doporučujeme využít otcovská dovolená formulář „Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění / vyjma nemocenského“.

Další informace o otcovské dovolené

Výplatu dávky nelze přerušovat (běží tedy i po dobu hospitalizace matky či dítěte ve zdravotnickém zařízení), nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská dovolená náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či více dětí. Nárok na dávku nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.

Nárok na otcovskou nemají studenti (samotné studium se totiž za dobu pojištění nepovažuje), ani osoby vedené v evidenci úřadu práce. Zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a jejichž měsíční zúčtovaný příjem je maximálně 10.000 Kč včetně, nevzniká účast na nemocenském pojištění, tedy ani nárok na otcovskou.

Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské dovolené končí dnem umístění dítěte do tohoto zařízení. Pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, podpůrčí doba u otcovské končí dnem svěření dítěte do této péče.

Jak se osvědčila otcovská dovolená?

Jak již bylo řečeno, otcovská dovolená je v ČR poskytována od roku 2018. Co se týče jejího využívání, v roce 2019 nebyla bohužel čísla taková, jaká byla očekávána. I přesto přibližně 50 000 otců nastoupilo na tzv. otcovskou dovolenou. Proč bylo číslo tak nízké? Prvním důvodem nízkého čísla je určitě procentuální výše denního vyměřovacího základu, která je pouze 70 %. Druhým důvodem může být čerpání klasické dovolené, které je pro rodinu finančně výhodnější v případě narození dítěte. Posledním důvodem může být, že muži nepřipadá nárok na otcovskou dovolenou z důvodu nižší finanční úrovně rodiny.

Otcovská dovolená 2022 a její podoba

Otcovská dovolená je po celé Evropě i po světě velmi rozšířená, každý stát ji umožňuje na jiný počet dnů a vyplácí odlišnou výši dávek. Evropští politici by rádi tuto problematiku v co největší míře sjednotili. Otcovská dovolená 2021 byla poskytovaná v délce 7 dní, naopak od letošního roku je otcovská dovolená 2022 poskytována na délku 14 dní. Otcovská dovolená 2022 činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, stejně jako je výše mateřské dovolené.

Pokud má tatínek měsíční hrubý příjem 35.000 Kč, otcovská dovolená bude vyplácena ve výši 11.284 Kč. Pro přesný výpočet výše dávky je vhodné využít nástroj otcovská dovolená kalkulačka z webu MPSV. Oproti otcovské dovolené 2021 je ta letošní výhodnější a přináší novinky. Podmínky otcovské dovolené 2022 jsou:

  • Žadatel o otcovskou dovolenou musí být zapsaný v rodném listě dítěte jako otec
  • Žadatel nesmí pracovat ani podnikat během podpůrčí doby
  • Otcovskou dovolenou není možné přerušit
  • Žadatel musí nastoupit na otcovskou dovolenou do 6 týdnů od narození dítěte

Mateřská dovolená vs. otcovská dovolená

Jak dlouho je mateřská dovolená? Délka mateřské činí ze zákona maximálně 28 týdnů. Tato lhůta je prodloužena v případě, že se narodí dvě a více dítě, a to na 37 týdnů. Během mateřské dovolené je matce vyplácena tzv. peněžitá pomoc v mateřství, jejíž výše je, stejně jako u otcovské dovolené, závislá na na nemocenském pojištění.

Také výše peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od toho, zda byla žadatelka zaměstnankyní či OSVČ, která si platila nemocenské pojištění. Dále je možné zažádat si o tzv. rodičovský příspěvek. Jedná se o dávku sociální podpory poskytovanou během rodičovské dovolené. Nárok vzniká rodiči řádně pečujícímu o malé dítě s trvalým pobytem v ČR.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a lidské zdroje