Kdy můžete dostat okamžitou výpověď při zameškání směny? | VímVíc.cz

Kdy můžete dostat okamžitou výpověď při zameškání směny?

08. 01. 2019

Zameškali jste celou směnu nebo jen její půlku? Chodíte pravidelně pozdě do zaměstnání? Nedivte se, když vám bude hrozit rozvázání pracovního poměru či zkrácení dovolené. Kdy má zaměstnavatel nárok dát zaměstnanci dle zákoníku práce okamžitou výpověď?

Absence v práci nebo pozdní příchod může znamenat i výpověď

Evidence pracovní doby

Někteří zaměstnavatelé využívají pro evidenci pracovní doby zaměstnanců docházkový systém. Nejčastěji ty společnosti, jejichž podnikání vyžaduje směnný provoz. Kdy má zaměstnavatel právo rozvázat s vámi pracovní poměr?

Pokud chcete podat sami výpověď ze strany zaměstnance, tak využijte náš vzor. Ušetříte tak čas a vše budete mít správně.

V jaké situaci může své zaměstnance vyhodit na hodinu a kdy si právem zaslouží pracovníci výpověď? Vyplatí se manipulovat s docházkou? Ukažme si několik příkladů a objasněme si, jaké jsou důsledky pozdních příchodů nebo zameškání půlky i celé směny.

Existují situace, kdy zaměstnavatel může rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě či výpovědí. Jaké?

Pauza? Výpověď!

Představte si následující situaci. V docházkovém systému je zaznamenaný příchod zaměstnance na směnu, nicméně zaměstnanec opustí své pracovní místo po celou dobu trvání směny, aniž by tento odchod zaznamenal do systému. Před koncem pracovní směny se na své pracoviště vrátí, tentokrát si ale konec směny “píchne”.

Jaké důsledky může zaměstnavatel z tohoto chování vyvodit? Firma má dle zákoníku práce plné právo na rozvázání pracovního poměru s pracovníkem, a to okamžitě. Tedy tzv. na hodinu.

Pokud zaměstnanec opustí pracoviště po celou dobu trvání směny, zaměstnavatel má právo na okamžité rozvázání pracovního poměru.

Odchod nezapomeňte nahlásit

Co se stane v případě, že zaměstnanec nebude chybět po celou dobu trvání směny? Za jakékoliv situace, i pokud se vám udělá uprostřed směny nevolno, nezapomeňte svůj odchod nadřízenému nahlásit. Až v okamžiku, kdy vám šéf udělí souhlas s dočasným propuštěním, s klidným svědomím odejděte. Pokud tak neučiníte a opustíte pracoviště bez jeho souhlasu, hrozí vám výpověď. Informovat pouze své kolegy totiž není dostačující.

Odchod bez omluvy, který může způsobit i škodu na ušlém zisku, může zaměstnavatel považovat za závažné porušení pracovní kázně a porušení smlouvy. Podle zákoníku práce na to má zaměstnavatel plné právo. Dle § 52 může totiž zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď mimo jiné pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Zameškat půlku směny bez souhlasu zaměstnavatele s dočasným propuštěním vás může stát práci.

Zvažte žalobu

Předešlý příklad se opravdu stal. Zaměstnanci bylo skutečně špatně, kolegové mu dosvědčili, že svého nadřízeného hledal, ale nenašel. V minulosti se navíc nedopustil porušení pracovních povinností. Byl naopak vzorným pracovníkem, který byl ve společnosti zaměstnán několik let. Po přihlédnutí ke všem skutečnostem odvolací soud sice určil rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 zákoníku práce za neplatné, Nejvyšší soud ČR ale rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Pokud se domníváte, že vyvozené důsledky neodpovídají míře porušení pracovní kázně, vaše chování bylo doposud vzorové a doba i situace vám nedovolily zachovat se jinak, můžete zvážit obranu soudní cestou. Z předchozího příkladu je ale patrné, že se jedná o běh na dlouhou trať s nejasným koncem.

Rozhodnutí zaměstnavatele o rozvázání pracovního poměru výpovědí nemusí být vždy konečné. Můžete se bránit.
Absence v práci nebo pozdní příchod může znamenat i výpověď

Intenzita porušení pracovní kázně

Zákoník práce pojem porušení pracovních povinností nedefinuje přesně, a proto existuje prostor pro jednotlivá posouzení při rozhodování soudů. Co vlastně v zákoníku práce podle odstavců g) a h) znamenají formulace „závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“, „méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci” nebo „poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance?”

Právě díky těmto definicím záleží rozhodnutí soudů, o platnosti rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo výpovědí, na dosavadní pracovní morálce zaměstnance, intenzitě porušení pracovních povinností apod.

Zákoník práce nechává prostor pro individuální soudní rozhodnutí odvíjející se od povahy jednotlivých případů.

Pozdní příchod do zaměstnání

Jak je to s pozdními příchody do zaměstnání? I ty se vám mohou vymstít. Více neomluvených absencí se může sčítat a společnost má následně právo zkrátit viníkovi dovolenou. Výjimkou je situace, kdy je součet absencí zaměstnance za kalendářní rok převedený na časový úsek kratší než délka jedné pracovní směny. Jednoduše řečeno, pokud vaše pracovní směna trvá osm hodin, ale vy jste v součtu za celý kalendářní rok zameškali tři hodiny, zaměstnavatel vám dovolenou zkrátit nesmí.

Společnost může v některých případech přistoupit také k rozvázání pracovního poměru. Časté porušení pracovní kázně tohoto typu v kombinaci s konkrétní situací a dobou přestupku může vést k výpovědi či k okamžitému zrušení pracovního poměru. Nejvyšší soud navíc vydal rozhodnutí, dle kterého je neomluvená absence v délce 5 dnů jasným důvodem pro výpověď.

Zaměstnavatel může v případě častých pozdních příchodů do zaměstnání přistoupit ke zkrácení dovolené, výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Výpověď daná zaměstnavatelem

V jakých dalších případech dle zákoníku práce hrozí rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? V první řadě může dát zaměstnanci výpověď v okamžiku, kdy dojde ke zrušení nebo přemístění společnosti nebo alespoň její části.

Výpověď může pracovníky potkat také v případě nadbytečnosti, a to hned z několika důvodů. Podle zákoníku práce v okamžiku „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách”.

Zaměstnavatel má právo dát svému zaměstnanci výpověď dle zákoníku práce v případě zrušení či přemístění společnosti, ale také kvůli nadbytečnosti.

Přijít o práci kvůli úrazu

Zákoník práce jde ale mnohem dál a výpověď od zaměstnavatele mohou očekávat také ti, kteří dle lékařského posudku nemohou vykonávat dosavadní práci, bez ohledu na to, zda jde o pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo kvůli ohrožení touto nemocí. Stejný konec může potkat také ty zaměstnance, kteří pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost. Zbylé důvody pro výpověď danou zaměstnavatelem, uvedené v zákoníku práce, se týkají nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy a porušení pracovních povinností.

Zkuste se tedy ideálně vyhnout pozdním příchodům a neomluveným absencím, neboť mohou vést k výpovědi či k okamžitému zrušení pracovního poměru. A soudní cesta je zdlouhavým a drahým řešením s nejasným koncem.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo