Inspektorát práce | VímVíc.cz

Inspektorát práce neboli Státní úřad inspekce práce (SÚIP) je orgánem státní správy, který dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů a povinností, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě Státního úřadu inspekce práce funguje ještě dalších osm oblastních inspektorátů práce (OIP), každý z nich spadá pod jeden z osmi územních krajů v České republice.

Nabídka pracovních míst v ČR
Inspektorát práce

Inspektorát a jeho rozsah působení

Inspektoráty práce se tedy zabývají zaměstnaností, dodržováním předpisů a pracovněprávních vztahů na pracovišti. Dále také právy a povinnostmi svých inspektorů a daných subjektů, které jsou kontrolovány. Dohlíží na plnění právních předpisů, které se týkají zaměstnanců, rad zaměstnanců, odborových orgánů nebo zástupců v oblasti BOZP.

Kompetence Inspektorátu práce

Inspektoráty práce jsou řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, jejich úkolem je docházet na pracoviště a provádět kontroly. Zároveň však poskytují i poradenskou, konzultační a osvětovou činnost. Inspektoráty práce mohou udělovat pokuty za nedodržení předpisů nebo spáchání přestupků, tyto případy však musí být řádně odůvodněny.

Prací inspektorátů práce je však především prevence. Svojí činností se snaží předcházet negativním jevům na pracovištích - pracovním úrazům, nemocem z povolání nebo haváriím technických zařízení. Zároveň pokud k takovým situacím dojde, úkolem inspektorátů je, následky co nejrychleji a nejlépe překonat i odstranit. Jedním z dalších úkolů inspektorátů práce je také žádat podnikatelské subjekty, aby objevené závady na pracovišti odstranily.

Mezi pravomoce SÚIP a OIP nepatří řešit nároky zaměstnanců vůči zaměstnavatelům, jako je například vyplácení výplat, platová neschopnost nebo potvrzení o zaměstnání. Dále zabývat se daněmi a potvrzovat zdanitelné příjmy zaměstnanců, zabývat se sociálním, nemocenským, zdravotním a důchodovým pojištěním, dávkami a pomocí v hmotné nouzi. Mezi kompetence SÚIP a OIP také nepatří uznávat nemoc z povolání nebo řešit stížnosti na hygienu pracovního prostředí.

Inspektorát řeší pouze věci týkající se pracovněprávních předpisů, práv a bezpečnosti na pracovišti

Užitečnost Inspektorátu práce

Pokud máte jako zaměstnanec pocit, že je něco na Vašem pracovišti v nepořádku, Váš zaměstnavatel porušuje některé právní předpisy nebo nedodržuje ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti, máte právo na obrácení se na jeden z oblastních inspektorátů práce, pod který Váš zaměstnavatel a pracoviště spadá.

Jako zaměstnanec máte nárok využít osobního poradenství přímo na pobočce daného OIP nebo využít e-mailové komunikace a zaslání dotazu e-mailem na adresu konkrétního OIP. Vaše dotazy budou prostřednictvím OIP obratem zodpovězeny, můžete tak zhodnotit závažnost situace a zvážit podání stížnosti na zaměstnavatele či podnětu k prověření pracoviště. Pokud je situace velmi závažná, jako zaměstnanec máte dokonce právo podat na zaměstnavatele žalobu či se obrátit na Ombudsmana, který případ řádně prošetří.

Pokud se rozhodnete obrátit na daný inspekční orgán a podáte žádost spolu s relevantním podnětem, který spadá do kompetencí úřadů, počkáte si několik týdnů, než bude žádost převzata, provedena kontrola a žádost vyřízena.

Jak lze podat stížnost?

Jestliže máte oprávněný důvod nebo důvody k podání stížnosti a předložení relevantních podnětů kontrolnímu úřadu, můžete si vybrat, zda tuto stížnost zašlete poštou, elektronicky e-mailem nebo kontrolní úřad navštívíte osobně. Vždy je však potřeba dodržet jisté kroky.

Kontrolnímu úřadu musíte poskytnout všechny potřebné informace. Nejprve je třeba identifikovat zaměstnavatele, uvést celé jméno zodpovědné osoby, název a sídlo firmy, IČ a místo výkonu pracovní činnosti. Poté jasně vysvětlit danou situaci, proč je protiprávní a podložit ji samozřejmě vhodnými dokumenty a podklady, které to potvrdí. Mohou to být smlouvy, výplatní listiny, fotografie, různá potvrzení a další.

Stížnost můžete podat pod svým jménem spolu s kontaktními informacemi, kontrolní úřad Vás tak může kontaktovat ihned po vyřízení Vaší stížnosti a informovat Vás o jejím výsledku. Inspektoráty a kontrolní orgány jsou vázány mlčenlivostí a zachování totožnosti stěžovatele. Pokud si to nebudete výslovně přát, Váš zaměstnavatel nebude vědět, že stížnost přichází od Vás.

Stížnost můžete podat i v kompletní anonymitě, nedostane se Vám však informací o průběhu vyřizování žádosti