Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení protiepidemického | VímVíc.cz

Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení protiepidemického

Praha
Plný úvazek
20.450 – 30.750 Kč / měsíc
Mám zájem o nabídku Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení protiepidemického

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Popis pozice

Místo výkonu práce: Rytířská 12, 110 01, Praha 1
Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada oddělení protiepidemického
V Praze 7. 11. 2017
Č.j.: HSHMP 57833/2017
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Odborný rada oddělení protiepidemického
v oboru služby:
* 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví
Charakteristika činností služebního místa:
* výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností v oblastech ochrany veřejného zdraví, nad dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie; hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;
* provádění EPID šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
* příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování stanoviska;
* příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění
* uplatňování sankčních opatření, vydávání rozhodnutí, povolení;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocení;
* samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend;
* vypracování projektů EPID sledování specifických problémů či situací;
* samostatné provádění nejnáročnějších úkolů vysoce specializované odborné práce orgánu ochrany veřejného zdraví v lékařském oboru epidemiologie,
v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění se zaměřením na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (DDD);
* organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců odboru EPI v oblasti DDD napříč celým odborem EPI HSHMP.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 1. 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. 11. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být ozna

Doplňující informace k nabídce

Minimální požadované vzdělání:

Vysokoškolské

Typ úvazku:

Plný úvazek

Nástup:

01.01.2018

Kontaktní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Gabriela Jurčíková

Místo výkonu práce

Praha 11000, okres Praha, Hlavní město Praha

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.