Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih | VímVíc.cz

Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih

Praha
Plný úvazek
20.450 – 30.750 Kč / měsíc
Mám zájem o nabídku Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Popis pozice

Místo výkonu práce: Němčická 1112/8, 142 00, Praha 4
Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih
V Praze 8. 11. 2017
Č.j.: HSHMP 57648/2017
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo
Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 = Potravinářská výroba a péče o potraviny
Charakteristika činností služebního místa:
-posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
-komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání na základě oprávnění podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
-zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
-vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
-zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
- provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a podezření na výskyt onemocnění nebo poškození zdraví z pokrmů a potravin.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 15. 1. 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 12. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih".
Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.h

Doplňující informace k nabídce

Minimální požadované vzdělání:

Vysokoškolské

Typ úvazku:

Plný úvazek

Nástup:

15.01.2018

Práce na směny:

jednosměnný provoz

Kontaktní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Gabriela Jurčíková

Místo výkonu práce

Dukelských hrdinů, Praha 11000, okres Praha, Hlavní město Praha

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.