Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever | VímVíc.cz

Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever

Praha
Plný úvazek
18.590 – 27.950 Kč / měsíc
Mám zájem o nabídku Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.

Firma

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Popis pozice

Místo výkonu práce : Měšická 646/5, Praha 9
Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mailem - *********
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
Upřesňující informace :
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

V Praze 3. 8. 2017
Č.j.: HSHMP 38789/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
v oboru služby:
* 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 - Potravinářství a péče o potraviny

Charakteristika činností služebního místa:

* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
* komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygiena dětí a mladistvých na základě oprávnění podle zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
* zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany
a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
* zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
* provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví z potravin a pokrmů;
* vedení potřebné dokumentace a evidence, práce s informačními systémy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 10. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy,

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 3. 9. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: ********* nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) mus

Doplňující informace k nabídce

Minimální požadované vzdělání:

Vysokoškolské

Typ úvazku:

Plný úvazek

Nástup:

01.10.2017

Kontaktní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Gabriela Jurčíková

Místo výkonu práce

Praha 11000, okres Praha, Hlavní město Praha

Zaujala tě tato nabídka?

Po odeslaní formuláře budete automaticky zaregistrováni a bude vám zřízen uživatelský účet.

Získejte informace o nových volných místech dříve než ostatní

Odběr můžete kdykoliv lehce zrušit.